Algemene voorwaarden Bloeiing, coaching, counseling en trainingen

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Bloeiing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51711095.

Bloeiing zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid betrachten en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van de opdrachtgever, bureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd, voor Bloeiing niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Bloeiing zijn geaccep teerd.

Relatie Bloeiing – Opdrachtgever
Bloeiing zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Bloeiing zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Bloeiing met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Bloeiing zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Bloeiing heeft een inspanningsverplich ting en kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichtte diensten. De resultaten en gebruik van de door Bloeiing verstrekte adviezen zijn immers afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Bloeiing vallen.

Bloeiing zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door Bloeiing te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen tarief zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.

Tarieven
In de tarieven van Bloeiing en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, uitgezonderd de reiskosten. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De kosten van derden, die Bloeiing ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering in het niveau van de kosten, die Bloeiing noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend.

De werkzaamheden van Bloeiing worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdracht gever in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

In de honorariumberekening van Bloeiing zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan Bloeiing vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kan Bloeiing de uitvoering van de opdracht opschorten. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goed gekeurd. Deze eindafrekening moet door opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 30 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Alle gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de op drachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aan sprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

Wijzigingen afspraken of annulering opdracht

  • Bij annulering van een opdracht na ondertekening van de definitieve offerte worden 75% van de voorbereidende en uitvoeringskosten in rekening gebracht.
  • Het wijzigen van een trainingsdatum kan tot 2 weken voor de afgesproken datum. Bij datumwijziging binnen het termijn van 2 weken worden 50% van uitvoerende kosten in rekening gebracht, mits er in overleg een redelijke alternatieve datum afgesproken kan worden.
  • Annuleren kan uitsluitend telefonisch (06 242 68 296) en niet via de mail.
  • Als Bloeiing door overmacht niet kan leveren, dan organiseert Bloeiing een vervangende persoon met dezelfde kwaliteiten en professionaliteit of wordt er een nieuwe leveringsdatum afgesproken binnen redelijke termijn.
  • Ingrijpende wijzigingen in de opdrachtstelling hebben uiteraard consequenties voor de offerte. Werkzaamheden die buiten de offerte vallen worden, in overleg, op basis van nacalcuatie in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Bloeiing is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van Bloeiing. De aansprakelijkheid van Bloeiing is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Bloeiing is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg) schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever Bloeiing te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Bloeiing zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

Geheimhouding en privacybescherming
Bloeiing is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Bloeiing zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Bloeiing, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. dan wel de rapportage van Bloeiing ter beschikking stellen. Ook in de gevallen waarin Bloeiing niet tot geheimhouding verplicht is, zal Bloeiing de haar van zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Klachten en geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht een klacht of geschil rijst tussen de opdrachtgever en Bloeiing, dan zullen partijen trachten deze klacht of dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien de klacht of het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.